thelovelyseas:

Dolphin’s Attack #3 by Dmitry Miroshnikov on Flickr.